Innovatietraject Learning Lab

Hoe kunnen we via een ‘Learning Lab’ de kloof tussen leergeluk en werkgeluk verkleinen?

De kloof die wordt ervaren tussen het onderwijs en het werkveld, vroegtijdige uitval van studenten, de arbeidsmarktkrapte en de schaalsprong in inwoners en banen in de regio Helmond / Brainport zijn flinke uitdagingen die vragen om innovatie in het domein van mens en werk. Opdrachtgever Brainport Human Campus wilde in de vorm van een Learning Lab een plek ontwikkelen die oplossingen voor deze uitdagingen biedt. Zij willen het onderwijs, de overheid en (maatschappelijke) organisaties aan elkaar verbinden om zo gezamenlijk impact te maken en de kloof tussen leergeluk en werkgeluk verkleinen. Lüün begeleidde bij het volledige innovatietraject.

De Aanpak

Voor dit innovatietraject doorliepen we samen met de betrokken partijen onze Design Thinking-fases van begrijpen, creëren, valideren en realiseren.

  1. Focus van de ‘begrijpen’-fase was het samen met betrokken stakeholders (onderwijsinstellingen, bedrijven, studenten) scherp krijgen van de ‘stip aan de horizon’ voor het Learning Lab en de onderliggende wensen en pijnpunten als het gaat over de kloof tussen onderwijs en praktijk.
  2. In de creatiefase zijn op basis van de inzichten uit fase 1 diverse creatieve sessies gehouden met onderwijsinstellingen, studenten en organisaties om tot gedragen ideeën en input te komen voor de opzet van het Learning Lab.
  3. Tijdens de validatiefase lag de nadruk op het checken van de organisatorische en financiële haalbaarheid van het concept en het ophalen van feedback bij stakeholders (studenten, docenten, bedrijven).
  4. In de realisatiefase is vervolgens een concreet actieplan geformuleerd om het Learning Lab van concept naar realisatie te brengen, in nauwe samenwerking met onderwijs en werkveld.

Het Resultaat

De creatiesessies resulteerden in een gedragen ontwerpschets voor het Learning Lab met een duidelijke ‘waarom’ (missie), ‘hoe’ (welke werkwijze staat centraal) en ‘wat’ (welke activiteiten vinden plaats binnen het Learning Lab). Vervolgens is samen met betrokken (onderwijs)partners een kwartiermakersteam geformeerd dat onder begeleiding van Lüün aan de slag ging met de validatie en realisatie van het concept. Met als resultaat de lancering van een bruisende, fysieke ‘broedplaats’ op de Brainport Human Campus waar studenten, onderwijsinstellingen en (maatschappelijke) organisaties samen innoveren en talenten ontwikkelen.

Naast dat het Learning Lab een triple helix is van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, maakt de multi-level samenwerking tussen onderwijsinstellingen (vo, mbo, hbo) het concept uniek en draagt het bij aan onderwijsinnovatie.

Inmiddels zijn ruim 50 leerlingen en studenten vanuit vo, mbo en hbo actief binnen het Learning Lab. Zij hebben al diverse opdrachten en vraagstukken voor bedrijven opgepakt en ook voor het nieuwe schooljaar ligt al een aantal mooie opdrachten klaar. In het nieuwe schooljaar 2023-2024 gaan we vanuit gezamenlijke ambities verder met de doorontwikkeling van het Learning lab. Hierbij ligt de nadruk op het uitbouwen van de relaties met de partners en het uitrollen en door ontwikkelen van het Leergeluk-programma voor studenten.

Zie voor meer informatie www.humancampus.nl/learning-lab

Meer weten over deze casus?

Neem dan vrijblijvend contact op met Samir.

Neem contact op